ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קי

ב"ה, כ"ב תמוז, ה'תיש"א

ברוקלין, נ. י.

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ איש חי רב פעלים

עסקן חרוץ

וכו' מו"ה בנימין שי'

שלום וברכה!

מברקו מה - 18 לחדש יולי הגיע לידי.

זה מכבר פניתי למנהלי אנ"ש באה"ק ת"ו לפרסם דעתי, במענה על שאלת רבים, כי מחוייבים כל אחד ואחת להשתתף בבחירות ולהצביע בעד הרשימות החרדיות ביותר, ולהשפיע בזה גם על זולתם.

ובטח פירסמו זה באופן המתאים.

גדול הצער וכדאי בזיון שלא נתקיימה החזית בשעה מלאה אחריות זו, ויהי רצון אשר על כל פנים עתה יראו מנהלי המפלגות בעצמם די כח לבכר את האינטרסים של כללות היהדות החרדית על הרווחים המדומים המפלגתיים, אשר על ידי זה תהי' גם תועלת להמפלגה בתור מפלגה, ויקימו עכ"פ חזית עתה לאחרי הבחירות.

בברכה וכבוד.

א'קי

מו"ה בנימין: מינץ. החזית: ראה לעיל אגרת תתקכה, ובהנסמן בהערות שם.