ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קיג

ב"ה, כ"ו תמוז, תשי"א

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ גזע

תרשישים כו'

מוה"ר עזריאל זעליג שי'

שלום וברכה!

...ו) בנוגע לשיעורי דא"ח ברבים, הנה אינו כותב איפוא הם נמצאים כבר ואיפוא יש לייסדם, ומהנכון הי' כדי שלא יהי' בזה ענינים של כניסה בעבודת רעהו, שיתייעצו יחד עם הרה"ג והרה"ח כו' מוה"ר שלמה יוסף שי' זווין ובכ"ח תורת אמת, וב"כ בתכ"נ חב"ד שבעיה"ק ירושלים ת"ו ויעבדו תכנית בזה, ולכשיודיעו התכנית אשתדל לעשות בזה כפי האפשרי.

ז) בנוגע להטופס של קרן גמ"ח של הכולל, הנה לדעתי יקראו את השם וכמו שכתבתי כבר במכ' הקודם - "קופת גמ"ח מרכזית של כולל חב"ד ירוש' ת"ו" - או בסדר הפוך שיהי' כתוב "כולל חב"ד", ותחת לזה "קופת גמ"ח מרכזית של הכולל חב"ד".

ח) בנוגע לקו"ק ביחס למפעל הגמ"ח, הנה אפשר לכלול זה בהקו"ק הכללי באם שירצו לפרסמו לר"ה הבע"ל, היינו שיוסיפו ס[ע]יף מיוחד:

"ביחוד הנני מעורר את ידידנו אנ"ש שבכל אתר ואתר ד' עליהם יחיו על המפעל החשוב ביותר של הכולל חב"ד, והוא קופת גמ"ח מרכזית שעל ידו, אשר ידוע שזהו אחת מהמעלות היותר נעלות במצות הצדקה ובפרט אשר הקרן הניתן מיד נדיבים קיים הוא, ולוים והולכים לוים את הכסף כמה וכמה פעמים אשר בכל פעם ופעם הנה עוד הפעם משתמשים בכספו למפעל חשוב זה".

ט) קבלתי מברק ממנו שמתעתד לסדר התועדות כללית בימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז ובקשת ברכה: ועניתי לו בטע"ג במועדו, ואתענין לדעת הפרטים ע"ד ההתועדות הנ"ל.

י) במברק הנ"ל הוספתי ג"כ ע"ד פרסום דעתי בנוגע להבחירות ובטח עשו בזה באופן המתאים.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש ופ"ש כל חברי ועד ההנהלה.

א'קיג

מוה"ר עזריאל זעליג: סלונים. אגרות נוספות אליו - לעיל תתמז, ובהנסמן בהערות שם. ובכ"ח: ובכולל חב"ד. בהקו"ק הכללי: דלעיל תתקכא.