ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קיד

ב"ה, כ"ו תמוז, תשי"א

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ

באמונה כו'

וכו' מהו"ר שלמה זלמן שי'

שלום וברכה!

...ד) במה שכותב במכתבו בימי חג הגאולה, שרוצה הוא להשתתף במעמד פרטי שלי ומקוה שיצא מן המיצר אל המרחב כו', הנה בטח ידוע לו שאינני לוקח כסף מעמד מפני כמה וכמה טעמים ובמילא גם ההמחאות ששלח מונחים עד שיודיע מה לעשות בהם, מובן הדבר מעצמו שבענין היציאה מן המיצר דעתה אל המרחב כוונתי רצוי' ויה"ר שבמהרה ובעגלא דידן יוציאהו השי"ת מן המיצר אל המרחב מן המצרים וגבולים גשמיים אל המרחב בגשמיות כפשוטו, וגם מצדו יוציא את עצמו במה שתלוי בו מן המיצר אל המרחב גם ברוחניות, ובטח שמע מפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם זקנו כ"ק אדמו"ר (מוהר"ש) נ"ע, די וועלט זאגט אז מען קען ניט ארונטער דארף מען אריבער און איך זאג אז מען דארף לכתחילה אריבער, ואין הדבר תלוי אלא בתוקף עצמו וכמה שנדבר בהתועדות דחג הגאולה י"ב תמוז, אשר תוקף וביטול עצמי הן הן הכלים להתגבר על כל ההעלמות העכובים והסתרים, ואז רואין שאין זה אלא נסיון, ומובן מעצמו אז דאס מאכט א געשמאק אין עבודה...

בברכה לקייץ בריא ומתאים בהכנה טובה לשנה הבע"ל.

מוסג"פ קבלה מלשכת חשאין עה"ס ששלח.

א'קיד

מהו"ר שלמה זלמן: העכט. אגרות נוספות אליו - לעיל א'כו, ובהנסמן בהערות שם.

פתגם: ראה גם לעיל אגרות א'עז. א'קה.