ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קיח

ב"ה, א' מנ"א, תשי"א ברוקלין.

יאלעס - פילאדעלפיא

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מכ"ח תמוז כשעה קלה לפני נסעי על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, והזכרתיו ואת כב"ב שי' להמצטרך להם כבקשתו במכתבו, ובטח צדיקא דאתפטר דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי יעורר ר"ר להצלחה בגשמיות וברוחניות.

כבקשתו נמסרה נדבתו מה ששלח בקשר עם היאצ"ט של אביו הרה"צ וכו' וכו' ז"ל ומוסג"פ הקבלה.

בקונטרס איכה שנדפס זה עתה, אשר רובו ככולו נדפס בפעם הראשונה מכ"י, נמצא שם ע' מ"ד בענין השיווי ביוהכ"פ ות"ב שבשניהם אין נועלים סנדל, ואף שכתוב שם שזהו מטעמים הפכים, אבל עכ"פ ידוע שעומק רום מקושר עם עומק תחת כו' ומזה מובן שגם בת"ב - יהפך בעגלא דידן לששון ולשמחה - הענין דחליצת סנדל שהוא למעלה מסנדל, והנני רואה שהשתא היאצ"ט לע"נ אביו הרה"צ וכו' וכו' ז"ל הוא ג"כ יום שאסור בנעילת הסנדל, ובטח הכל בהשגחה פרטית. ובפרט לאלו הקשורים בתומ"צ, וכידוע שיום יאצ"ט הוא ענין של עלי', וזהו ג"כ ענין של האיסור בנעילת הסנדל ביוהכ"פ וכו' שיש מזה גם בת"ב, ובשנה זו בעשירי באב, ויה"ר שבקרוב ממש נראה בעיני בשר קיום היעוד של והפכתי אבלם לששון וכל הענינים דמגילת איכה יתפרשו בעליות, וככתוב בקונט' איכה הנ"ל.

בברכה.

א'קיח

יאלעס: אגרות נוספות אליו - לעיל תתקו, ובהנסמן בהערות שם.