ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קכ

ב"ה, ד' מנ"א, תשי"א ברוקלין.

שלום וברכה!

...בייגעלייגט איז דא א רשימה פון דעם וואס איך האב געזאגט צו די תלמידים וועלכע פארן אין שליחות פון מרכז לעניני חינוך צו פארשטארקן תורה ומצות און אידישקייט בכלל אין דער מדינה, און איך האף, אז איר וועט זיך ניט באנוגענען מיט דעם לייענען אליין, נאר וועט אויך טאן לויט דעם רעיון, וועלכער איז באגרינדעט אויף די הוראות וואס איך האב געהערט פון מיין שווער כ"ק אדמו"ר אין פערשידענע צייטן, וועגען דער נויטיגקייט פון אזא ארבעט.

השם יתברך זאל העלפן אונז אלעמען, אז יעדערער פון אונז זאל אויספירן די שליחות בעלמא דין, וואס דאס איז א מיטל צו מקבל זיין די ברכה והצלחה מהשם יתברך אין די ענינים הפרטיים ובפרט אין די ענינים פון בריאות הגוף ונפש.

המחכה לבשורה טובה.

א'קכ

תוכן דומה נכתב לכו"כ.