ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קכב

[ד' מנ"א, תשי"א]

...ומה ששואל באשה שלפ"ד הרופאים סכנה לה שתתעבר, אם מותרת האשה לעשות תחבולות בזה:

הנה רבותינו נשיאינו ז"ל המה המקילים, והתירו באופנים ידועים בשעת תשמיש או לאח"ז. ראה שו"ת צ"צ אהע"ז סי' פ"ט שמתיר, ויש ג"כ גוף כי"ק מבנו מהרי"נ להתיר.

(שוב מצאתי גם כן שאלות ותשובות הרש"ם ח"א סי' נח שדעתו ג"כ להתיר) ודלא כרבני וכו' המחמירים בזה (הובא בשדי חמד אסיפת דינים מערכת אישות ס"ק א' ובפאת השדה שם). ואנו אין לנו אלא הוראת רבותינו נשיאינו, ושמעתי ג"כ בשם כ"ק מו"ח אדמו"ר שבאיזה אופנים התיר. ויפנה אל רב מזקני אנ"ש בעל הוראה היודע איך נוהגים בזה. וכמובן כל תחבולות הנ"ל המה במה שהאשה עושה ולא בהבעל.

א'קכב

נדפסה בלקו"ש חי"ב ע' 179. המקילים: ראה גם לעיל ח"ג אגרת תרכה. לעיל תתכח.

לקמן א'קסה.