ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קכו

ב"ה, ז' מנ"א, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"י

שי'

שלום וברכה!

קבלתי הזמנה מהישיבה להשתתף ב"מעסעדזש" בקשר עם יובל הארבעים לקיום ישיבת מאנשסטר.

באשר ההזמנה באנגלית, ומן הסתם הרעפארט או החוברת ג"כ תהי' באנגלית, כתבתי המכתב המוסג"פ באנגלית. ואל בינתו אשען, אם ימסור המכתב להנהלת הישיבה ואם גם לפרסמו באופן אחר המתאים.

מוסג"פ הר"ד שאמרתי לתלמידי ישיבתנו כו' שהתנדבו להקדיש ימי החופש שלהם בתעמולה להחזקת התורה והחינוך הכשר במרחבי המדינה.

ותמורת בז' באב נכנסו כו' אחתום בברכה לראות ב"ב ממש בבנין ביהמ"ק ע"י מ"צ בנין ביד"ש.

מ. שניאורסאהן

ברמב"ם הל' מלכים ספי"א "ובנה מקדש". ועיין זח"א כח, אז. זח"ב קח, א. זח"ג רכא, א. ודברי רש"י ותוס' ידועים.

א'קכו

מצילום האגרת. מוהר"י: דובאוו. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ג תל, ובהנסמן בהערות שם. ברמב"ם.. ידועים: ראה בזה לקו"ש חי"ח ע' 418.