ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קכז

ב"ה, ח' מנ"א, תשי"א ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מו"מ באמונה מוה"ר יעקב

הכהן שי'

שלום וברכה!

זה עתה הביאו מבית הכריכה את הקונטרס שספרתי לו אודותו, והנני שולחו לכ' במהיר אוירון, ואולי יתקבל לת"ב,

והת"ב דהשתא שהננו נדחה, הנה יתן השי"ת ויבטלו לגמרי כמסופר בסיפור שבסוף הקונטרס, ויהי' מכאן ולהבא אך ששון ושמחה בגאולה השלמה והאמיתית ע"י משיח צדקנו בב"א.

בברכה.

א'קכז

מוה"ר יעקב שי': כ"ץ. אגרות נוספות אליו - לעיל תתכב, ובהנסמן בהערות שם.

הקונטרס: רשימות הצ"צ על מגלת איכה. ראה אגרת שלאח"ז.