ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קכח

ב"ה, ח' מנ"א, תשי"א ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהו"ר

אברהם אלי' שי'

שלום וברכה!

בצער נודעתי מפטירת אשתו הרבנית מרת ברכה ניעשא ע"ה, ויה"ר שמכאן ולהבא לא ידע עוד מכל עגמ"נ וצער ח"ו, ובימים האלו דאבלות ישנה אשר בטח יהפכו במהרה בימינו לששון ולשמחה הנה גם אבלות חדשה תשכח מן הארץ והקיצו ורננו שוכני עפר.

זה עתה הביאו מבית הכריכה הקונטרס רשימות על מגילת איכה לכ"ק אדמו"ר הצ"צ נ"ע ונוסף בו מאמר מכ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע מאמר מכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע ומאמר מכ"ק מו"ח אדמו"ר, ויה"ר שבזכות זה שע"י כת"ר יבוא המאור שבתורה ואור תורה באלפים מבתי בנ"י, הנה במדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה, יאיר גם אצלו באור טוב הנגלה והנראה ולראות רוב נחת מבתו וחתנו הרב שיחיו.

מצו"פ שני קונטרסים, ובטח יודיע להמשרד כמה עוד לשלוח לכת"ר שי'.

ויה"ר שב"ב נזכה ליעוד המקווה והפכתי אבלם לששון ויהפכו הימים האלו לששון ולשמחה, אכי"ר.

בברכה לברי' הנכונה ושיב"ט בזה.

נ. ב. מכתבו מג' תמוז בעתו נתקבל, ובטח כבר קבל כל הקבלות מהמשרד כפי הרשימה במכתבו הנ"ל.

א'קכח

מוה"ר אברהם אלי': אקסלרוד. אגרות נוספות אליו - לעיל תתע, ובהנסמן בהערות שם.