ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קכט

ב"ה, י"א מנ"א, תשי"א ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ

וכו' מהו"ר שלמה שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מעש"ק כ"ג תמוז, ובטח בינתים הגיעו ג"כ המכתבים בשביל מר אלמליח, גראס, ודאווילא, אך כתבתים בקשר עם ימי חג הגאולה ואולי זקוקים הם לביאור נוסף, הנה על בינת כת"ר אשען בזה.

מה שכותב שבענין י"ב תמוז אין עם מי לשוחח במחנו, הנה לא נכון הדבר, כי בודאי ישנם וישנם, כי לולא זאת לא הי' בא הוא לשם, אלא שעדיין צריך חפוש, ומרובה מדה טובה ממדת פורעניות, ומה בחפוש חמץ הפליגו רז"ל בתחלת מס' פסחים באופני החפוש שצ"ל בזה גם בחורין וסדקים, הנה עאכו"כ בחיפוש הטוב שכאו"א מישראל צריך להשתדל עד"ז ואז בלי ספק שמוצאים הרבה יותר מזה שגם משערים בתחלה, ופשיטא שהרבה יותר ממה שנראה לעיני בשר קודם ההתחלה בזה.

לעתים קרובות דרוש פה לדעת בדיוק מספר המוסדות ובערך גם מספר התלמידים והתלמידות, שבכל אחד ואחד מהם. וכיון שלפי מצב העבודה שלו מתוסף וגדול מספר המוסד' מזמן לזמן, הנה מטובו להודיע תיכף בכל פעם ופעם שמתוסף מוסד, וגם בתוספת איזה פרטים שיהי' בידו אודות המוסד, ות"ח מראש.

בנוגע לעניני הכספים מהדזוינט, הנה הרבה עגמ"נ יש בדבר, אבל תקותי חזקה, שגם עתה הנה כ"ק מו"ח אדמו"ר שהוא הוא המנהל הענינים, ויתיר מבחיוהי, יפעול שיהי' בהצלחה, וכמבואר בקונטרס י"ב תמוז לימי הגאולה דשנה זו בהצלחה בטבע למעלה מהטבע.

כשהייתי ער"ח מנ"א על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הזכרתיו ואת זוגתו שי' להמצטרך להם ויתברכו בקרוב ממש בזחו"ק.

לפלא קצת שאינו מזכיר במכתבו ממצב בריאות זוג' שתחי', וכמנהג החסידים הישנים ה"ז סימן שהכל כשורה. ובטח במכ' הבא יכתוב ע"ד זה בפירוש, וכן יהי' לבו בטוח וכן לבב זוגתו תחי', שכ"ק מו"ח אדמו"ר משפיע ברכה והצלחה לאלו שהם מתעסקים במילוי שליחותו, ושניהם יודיעו בשו"ט בזה.

מוסג"פ ר"ד מה שאמרתי להתלמידים שי' הנוסעים לערי השדה בשליחות החזקת היהדות, ואולי יוכל לנצל זה בענין עבודתו במחנו באופן המתאים.

מהנכון לחקור אם יש במחנו עתון שאפשר יהי' להדפיס בהם מאמרים מה ששייך לעבודתנו בפרט, או בענין של תורה וחסידות בכלל, מובן שאין זה נוגע אם גם יהי' בשפת המדינה, ואדרבה מעלה בדבר שגם עי"ז יתרבו מספר הקוראים וכו'.

בברכה המחכה לבשו"ט.

מ. שניאורסאהן

זה עתה נתקבל מכתבו מר"ח מנ"א. ות"ח על שילוח הס' בקבלה. ובקשה רבה על להבא, להשתדל בכגון דא, הן בס' קבלה והן בנגלה, וכל המרבה ה"ז משובח. ולאו דוקא ישנים, אלא מכל הנדפסים באפריקא, אסיא וכו'.

א'קכט

מצילום האגרת. מהו"ר שלמה שי': מטוסוב. אגרות נוספות אליו - לעיל תתיח, ובהנסמן בהערות שם. במחנו: קזבלנקה.