ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קל

ב"ה, י"ד מנ"א, תשי"א ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר מיכאל שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מד' מטו"מ ומפני רוב הטרדות נתעכב המענה עד עתה...

ובכלל הנה כל המכתבים המתקבלים ובהם איזה ענין של בקשה וכיו"ב, הנני משתדל למלאות הבקשה כפי יכולתי, אבל המענה על המכתבים מתעכבים למרות רצוני מרוב העבודה והכנה לדפוס של דא"ח מנשיאנו כ"ק רבוה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע וכו' ולזאת בקשתי גם על להבא לכתוב לעתים קרובות מכל הנעשה על ידו לטובה ולא להתחשב בה שמתאחרת המענה שלי, ועוד זאת שלפעמים צריכים כאן לדעת מספר המוסדות שיש לנו במאראקא בדיוק ועכ"פ לפי ערך מספר התלמידים והתלמידות בכל מוסד ומוסד, ולכן כשנפתח מוסד חדש או שמשתנה מספר התלמידים במדה ניכרת מטובו להודיע עד"ז בהקדם האפשרי.

ת"ח על השתדלותו בענין ספרים בשביל הספרי' שלי, ובטח ימשיך בהשתדלותו זו גם על להבא, שכפי הנשמע הנה בשנים האחרונות נדפסו הרבה ספרים באפריקה הצפונית, ספרי קבלה וספרי נגלה, ובטח יש להשיג רוב הגדול מהם בתור תשורה להספרי' שלי או עכ"פ בתור חילוף על ספרי הוצאת קה"ת.

הקונ' ליב"ת נשלח לו בעתו.

בברכת הצלחה בעבודתו

בקדש, ופ"ש כל המשתתפים

אתו עמו.

נ. ב. לחג הגאולה י"ב תמוז העבר נשלח מכתב וגם קונטרס להרב טולידנא שי' ובטח הגיע במועדו.

עוד אעירו שמהנכון להתענין אם יש איזה מכתב עתון במחנו היוצא מיד יום ביומו או אחת לשבוע וחדש, שיתרצו להדפיס מזמן לזמן ע"ד חסידות בכלל ועל עבודתינו שם בפרט.

א'קל

מוה"ר מיכאל: ליפסקר. אגרות נוספות אליו - לעיל תשפה, ובהנסמן בהערות שם.