ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קלא

ב"ה, י"ד מנ"א, תשי"א ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מה' מנ"א ושמחתי על בשו"ט שהוטב לבנו... שי' כן יתן השי"ת שיוכל לבשר בשו"ט לעתים קרובות.

בענין מה ששואל גמ"ח בעסקו, הנה בטח ידוע זה לו מכבר שכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע קבע קופת גמ"ח על ידי הלשכה לעזרת פליטים וסידורם, וקשה עלי לשנות את הסדר בזה ובפרט בדברים שנקבעו ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר, וכמו שהי' הסדר אז, הנה גם עתה על כת"ר לפנות אל הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ וכו' מוהר"ב שי' גאראדעצקי, ובטח יעשה בזה כפי יכולת קופת הגמ"ח עתה, ומצדי הנני כותב לו ג"כ בזה.

הנדפס קונטרס רשימות איכה נשלח לו בחבילה בפ"ע ובטח יאשר קבלתו.

בברכה.