ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קלד

ב"ה, י"ח מנחם אב, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

להנהלת ישיבת תו"ת ליובאוויטש לוד, ה'

עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתביהם מכ"ט תמוז וה' מנ"א.

מה שכותבים שעלה בדעתם לשלוח שליח מיוחד לבלגי' הולנד שווייץ וכו' בכוונה לאסוף כספים לטובת הישיבה, הנה לדעתי בכלל נכון הדבר, אבל בשני תנאים: א) שיתדברו בזה עם מוסדות ליובאוויטש האחרים שגם הם שולחים שד"רים למדינות שונות, בכדי שלא יהיו בלבולים ותרעומות מאחד על חברו. ואולי כדאי לסדר מגבית מאוחדת עם קצת מהם. ב) אשר השליח או שליחים שלהם, הנה כפי הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר, לא יתעסקו באסיפת כספים גרידא, אלא, כפתגמו, "נעמען גשמיות און זייען רוחניות". וראינו במוחש, אשר הצלחתו של חלק הראשון מעבודה זו תלוי' בהצלחת החלק השני...

בברכה ופ"ש חבורתם יחיו.

מ. שניאורסאהן

א'קלד

שיתדברו: ראה לקמן אגרת א'ר. 1) ראה ספר הישר לר"ת שער יג הובא בשל"ה ש' האותיות אות למ"ד.