ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קלה

ב"ה, י"ט מנ"א, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

להנהלת כפר חב"ד ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתביהם מז' מנ"א ומיום ו' ערש"ק פ' דברים,

... מודיעים אשר החליטו לשלוח לכאן שליח מיוחד כבא כח מאנ"ש דכפר ספריא חב"ד, אבל אינם מודיעים תכלית השליחות, גם לא יכולתי להבין בנוסח מכתבם אם זהו הודעת החלטה או שאלה אם כדאי לעשות כן, ואם זהו הודעת החלטה, אזי מטובם להודיע עד"ז עוד הפעם בקרוב וישתדלו בהשגת הניירות.

אבל אם זהו בתור שאלה, אין דעתי נוחה כלל מהצעתם זו, כי אין אני רואה בזה תועלת גדולה, בה בשעה אשר בחדש תשרי בפרט ובראשית שנת השמיטה והשינויים בההתיישבות שלהם בכלל אין השעה מתאימה כלל וכלל אשר איש פעיל ובעל השפעה יסע משם לאיזה שבועות, ובטח חלק גדול ממה שאפשר לפעול ע"י ביאה לכאן אפשר לפעול ג"כ על ידי מכתבים וכו'.

ד) במשך שבועיים הבאים יבקרו באה"ק ת"ו ראשי מנהיגי המגבית המאוחדת דכאן, וראשי המגבית לאה"ק ת"ו והדז'וינט. ולפי דעתי מהנכון הי' במאד מאד (א) להשתדל שיבקרו בהכפר ולערוך בשבילם קבלת פנים מתאימה (ב) שאחר כך, כטוב לב הנ"ל וכו' יבקרו אצלם באי כח אנ"ש מהכפר, וכדי לחזק הדבר יהיו ג"כ באי כח אגודת חב"ד ובתי הכנסיות דאנ"ש וכו', כדי להראות להם שזהו כח ניכר באה"ק ת"ו - (אם לא יבקרו באי כח ממוסדות שונים, הרי על כל פנים ימלאו ידי המשלחת שתבקר את הנ"ל לדבר גם בשמם) - ואחרי הרצאת דברים המתאימה ידרשו מהנ"ל בכל תוקף, וכמובן בנחת ובשקט עזר מיוחד לשנת השמיטה. ובתוך הדברים אפשר כדאי ג"כ להבליע אשר בטח נודע להם שאפשר לעשות מגבית פומבית מליובאוויטש לקרן השמיטה באה"ב.

אבל מתעכבים מזה, כי בטח יהי' גרעון עי"ז בקופת המגבית הכללית שלהם. ובמילא עליהם להכיר באמיתת התביעה לעזר לשמיטה, ואין זה גרעון בקופתם, אלא אדרבה, וכו' וכו'. כמובן כל זה יש לו מקום רק אם אין מפלגה אחרת או מוסד אחר מדבר כבר בשם הכפר ע"ד עזר לשמיטה.

בברכה.