ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קלו

ב"ה, י"ט מנ"א, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

להנהלת אגודת חב"ד ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

א) מוסג"פ העתקת מכתבי להכפר, ולדעתי גם אם באי כח הכפר לא יבקרו אצל המנהלים הנזכרים במכתבי, כי יש כאן שמועה שמדברים כבר בעדם בענין השמיטה ממפלגה אחרת, הרי בכל זה כדאי שבאי כח מוסדות אנ"ש יבקרו אצל הנ"ל, וירציאו לפניהם על דבר פעולות אנ"ש באה"ק ת"ו וכו', ואפילו אם לא יהי' בזה ענין של תביעה ג"כ כדאי הדבר מפני כמה וכמה טעמים.

ב) מבקרת עתה בארה"ק ת"ו מרת לוי, אחת החברות בהנהלת הדז'וינט בצרפת, אשר עד עתה פעלו על ידה כמה ענינים לטובת אנ"ש, וגם להבא יש בידה היכולת לפעול בזה. אחת ממטרות ביאתה לאה"ק ת"ו שרוצה היא לסדר שם התישבות אבי' שי' (כנראה מסיפורים - א פרומער איד). ומהנכון שיעזרו לה בכל הנ"ל, ושלח לחמך על פני המים וכו'. הכתובת שלה איני יודע, אבל בטח היא תפנה לאגו"ח או לאחד מחברי ההנהלה - שנתנו לה כתבתם בפריז.

בברכה.

מ. שניאורסאהן