ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קלט

ב"ה, כ"ב מנ"א, תשי"א ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מהו"ר משה יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מב' עקב והקודמים לו:

... בשמחה גדולה הנני לבשרו שסו"ס בא לפועל התחלת הרעיון שעורר הוא בשנת תש"ה והוא שידפיסו את מאמרי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ע"ח המתנדבים אז (ומפני כמה סבות מניעות העלמות והסתרים נתאחר הדבר) ושלשום ערב כ' מנ"א הביאו מבית הכורך את הכרך הראשון של מאמרים אלו, והוא כרך מאמרי קיץ ה'ש"ת וחמרא למרי וטיבותא לשקי' והוא עורר את הרעיון אשר עתה התחיל להתגשם בפו"מ, מתי יודפסו ויוכרכו הכרכים הבאים אינני יודע מפני רוב הטרדות וגודל העבודה.

אבל בכ"ז תקותי חזקה שיהי' זה בעתיד הקרוב לפ"ע.

ספר המאמרים הנ"ל נשלח לו בחבילה בפ"ע ביחד עם קונטרס עסקנות ציבורית, ובודאי יאשר קבלתם.

בברכה ופ"ש כב"ב שי'.

א'קלט

מהו"ר משה יצחק שי': העכט. אגרות נוספות אליו - לעיל תתקסב, ובהנסמן בהערות שם. הרעיון שעורר: ראה לעיל ח"ב אגרת קפד. הקדמת סה"מ קיץ ה'ת"ש.