ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קמג

ב"ה, כ"ד מנ"א, תשי"א ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר זלמן שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי את הידיעה שנולד לו בן למז"ט, והנני בזה להביע ברכתי שיגדלוהו הוא וזוגתו שתחי' לתורה חופה ומעשים טובים ביחד עם שאר ילידיהם שי' מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף.

ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע על יסוד מרז"ל שמדותיו של הקב"ה הם מדה כנגד מדה, שכל אלו המתעסקים בחנוך הכשר הרי הקב"ה משלם להם מדה כנגד מדה שיגדלו הם את ילידיהם שי' בנר מצוה ותורה אור ודרך חיים וגו' ויהי רצון שיוכל לבשרני בשו"ט ממילוי ברכות אלו לעתים תכופות.

מוסג"פ קטע ממה שאמרתי בהתועדות בנוגע לחדש אלול אשר בטח יענין אותו והעיקר שיבוא לידי פועל טוב וכמרז"ל לא המדרש עיקר אלא המעשה.

החותם מעין הפתיחה ברכת מזל טוב לו ולזוגתו שתחי'.

א'קמג

מהו"ר זלמן: דרורי.