ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קמה

ב"ה, כ"ד מנ"א, תשי"א ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהו"ר שלמה

חיים שי' שד"ר

שלום וברכה!

... ועתה באתי בהערה כללית ומטובו למסור זה לכל התלמידים:

אינני יודע הסיבה לזה, אבל כנראה שיש ביניהם תנועה שרוצים לנסוע לארצוה"ב, ולא טוב בעיני הדבר, כי בטח עוד יוכלו להשתלם ביותר וביותר בלימודים במקומם עתה, אפשר יש יוצא מן הכלל שאין זה תועלת בשבילו, אבל בכלל דער לויפען אין אמעריקא און לערנען דוקא אין ברוקלין, חוששני שמעורב בזה גם ענין של התפארות, ועל ההנהלה הרוחנית של התלמידים לשרש אח"ז, ולבאר לפניהם את האחריות של היציאה מאה"ק ת"ו שאינה מותרת אלא בשביל ת"ת ולישא אשה, ובמילא צ"ל זה ת"ת כזה שהתורה קוראה אותה ת"ת, ובתור תלמיד תו"ת הנה צריך לזה ג"כ הסכם תורת החסידות שלימוד זה ת"ת שמה.

נוסף ע"ז: לפי המצב עתה באה"ק ת"ו יש שם כר נרחב, להצלת מאות ואלפי של בני ובנות ישראל, ובמילא צ"ל על אתר מוסד שיוכל להיות במצב שיוכל להכריז: ראו גדולים שמגדל אני, ולא שיצטרך לאמר שהתלמידים נשלחו למקום אחר ויאמינו לו באמונה שכן הוא, ועוד במשך הזמן תקותי חזקה, שחלק מסוים של התלמידים יוכלו להשתמש בהם בתור מחנכים ומדריכים עכ"פ לאיזה שבועות וחדשים אפילו במשך זמן למודם בהישיבה, וגודל ערך עבודה זו אין לשער.

...זה עתה נתקבל מכתבו שגם הוא רצונו לבוא לכאן ועל חדש השביעי היינו אותו הזמן שמשובע בכל טוב, וכל רגע שאפשר להשפיע בכיון זה על התלמידים יקר הוא מכל יקר, ותמורת זה רוצה לעזוב צאן מרעיתו לנפשם וכו' - קשה עלי בכלל להטיף מוסר, ובפרט שאיני יודע אם מש"כ במכתבו ע"ד הנסיעה לכאן הוא בתור שאלה או רק בתור ספור דברים, ואז אין בכלל מקום למוסר וכיו"ב - אבל לא האמנתי למראה עיני כאשר קראתי את זה במכתבו.

מובן שחוות דעתי זו אינה נוגעת בענין השגת הניירות, ואם לא כתב אלא בתור הודעת החלטה מוחלטת - יכתוב ישר להמזכירות עד"ז וישתדלו כפי היכולת.

אבל חוו"ד אני - הוא בפשטות כנ"ל.

בברכה להצלחה בתל' ובעצמו.

א'קמה

נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 340 והושלמה ע"פ העתק המזכירות. מהו"ר שלמה חיים: קסלמן. אגרות נוספות אליו - לעיל תשסט, ובהנסמן בהערות שם.