ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קמו

ב"ה, כ"ד מנ"א, תשי"א ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהו"ר שלמה

חיים שי' שד"ר

שלום וברכה!

מוסג"פ איזה מכתבים שלא הודיעו הכתבת שלהם, וכן באיזה מהם אולי כדאי שיוסיף ביאור מצדו, ולכן הנני שולח אותם על ידו, ות"ח מראש על הטרחה בזה...

כן מטובו להודיעני, באיזה כתה ואיזה לימוד הי' במאמרי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בקיץ זה תיש"א.

מכ' הקודם בטח הגיעו.

בברכת הצלחה בהשפעתו על תלמידים וסביבתו.