ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קמח

ב"ה, כ"ה מנ"א, תשי"א ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ב תמוז, בו כותב שמכמה טעמים רצונו לבוא ללמוד בישיבת תומכי תמימים בברוקלין, וכן הוא גם חוו"ד המנהל רוחני דישיבתם הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוה"ר שלמה חיים שי' קעסעלמאן:

בטח יודע הפסק דין אשר מארץ ישראל מותר לצאת רק בשביל תלמוד תורה (ולישא אשה) ובמילא צ"ל לימוד התורה כדבעי למהוי, ואם לוקח הוא על עצמו הנהגה כזו, אזי נכון הדבר שיבוא ללמוד לכאן, ועליו להתדבר מראש אם בעצמו או ע"י הנהלת הישיבה שלומד בה, עם הנהלת הישיבה בכאן בענין הניירות הדרושות, ויה"ר שהשי"ת יתן לו הצלחה בלימודו ביר"ש ויהי' חסיד יר"ש ולמדן,

בטח שומר השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא שהם מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ומזמן לזמן חוזר דא"ח בע"פ.

בברכה.