ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קמט

ב"ה, כ"ה מנ"א, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"ר מנחם

זאב שי' שד"ר

שלום וברכה!

בטח הכל שלום אצלו... בשבוע העבר נתתי למדפיסים את ההקדמה להקובץ, ומה מאד נפלאתי להוודע, אשר עדיין לא קיבלו מכת"ר ההשלמות להקובץ. כי לפי דעתי הי' מן הראוי שיוציאוהו לאור לר"ח אלול הבע"ל הוא חודש החשבון והזהירות במצוות ודקדוקי מצוות.

... בפ"ע נשלחה לו החוברת שיצאה לאור ע"ד העסקנות הציבורית, ובטח יאשר קבלתה...

בברכה.

א'קמט

מוהר"ר מנחם זאב שי': גרינגלאס. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ג תיט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן א'קצ. ההקדמה להקובץ: דלעיל א'קלז.