ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קנ

ב"ה, כ"ה מנ"א, תשי"א ברוקלין.

שלום וברכה!

ע"י הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מהו"ר שלמה חיים שי' קסלמן, נודעתי אשר הי' שמש בביה"ח ועתה מצב בריאותו אינו כדבעי, וגם שלח פ"נ בשבילו, אשר קראתיו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובודאי יעורר ר"ר עליו לרפואה קרובה.

לדעתי כדאי שיבקש מחילה מהשוכני עפר בביה"ח שהי' שמש שם, ואם קשה לסדר בפני עשרה הרי יעשה זה בפני שלשה, היינו שיכנסו עמדו לביה"ח ויאמר בפניהם, שאם הי' איזה פעולה שפגע ח"ו בכבוד של איזה משוכני עפר בביה"ח זה, הרי מבקש מחילה בפני שלשה (או עשרה) מישראל ולא היתה כוונתו אלא בשביל כבודם.

כמובן יעשה זה אך כאשר ירשו לו הרופאים להתהלך ברחוב וללכת לביה"ח לעשות את הנ"ל.

כן יתחזק בשמירת הג' שיעורים בחומש תהלים ותניא, שהם מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר, ובחדש אלול ועשי"ת ג"כ באמירת תהלים הנוספים ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר.

ותקותי חזקה שבמהרה יוכל לבשר מהטבת בריאותו ההולכת וטובה עד שיחזור לאיתנו לגמרי.

מובן מעצמו שצריך הוא למלאות אחרי הוראת הרופאים, וכמרז"ל שנתנה תורה רשות (כח) לרופא לרפאות.

המחכה לבשו"ט וחותם ברכה רפואה קרובה.