ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קנא

ב"ה, כ"ה מנ"א, תשי"א ברוקלין.

שלום וברכה!

נבהלתי לשמוע אשר מרבה הוא בתעניות ומסגף את עצמו מבלי לאכול כמה וכמה שעות קודם התפלה וכיו"ב מעשים כאלו.

ברור הדבר בעיני שזהו דרך להחליש את הבריאות היפך פסק חז"ל שהובא ברמב"ם הלכות דעות רפ"ד, היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, ונודע ג"כ מ"ש הבעש"ט לתלמידו בעל התולדות יעקב יוסף, אשר "תרגז בטני" (התמים א' ז-ח) כששמע אשר מתענה הוא וכו', ואם בארזים כמו בעל התוי"י אמרו כנ"ל, עאכו"כ באנשים כערכנו, ועפ"י פסק אדמו"ר הזקן באגרת התשובה פרק ג' "כ"ז (מספר הצומות) באדם חזק ובריא שאין ריבוי הצומות מזיק לו כלל לבריאות גופו וכמו בדורות הראשונים, אבל מי שרוב הצומות מזיק לו שאפשר שיבוא לידי חולי או מיחוש ח"ו כמו בדורותינו אלה, אסור לו להרבות בתעניות וכו'",

ולכן אם לקולי ישמע הרי תומ"י יבטל הנהגתו זאת, ואם יש לו בזה מנהג טוב שנהג ג"פ, הרי יעשה התרת נדר, ויאכל קודם התפלה, היינו מזונות ג"כ, ואם לפי מצב בריאותו נצרך לו יותר ע"ז הרי יאכל יותר ע"ז ולא יסמוך בזה על שקול דעתו, אלא ישאל דעת המנהל רוחני הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהרש"ח שי' קעסעלמאן.

כן בנוגע לשאלתו באופן לימודו, שעלה בדעתו ללמוד ביחידות דוקא, כי אפשר שבלמוד בחברים הרי טבע חברים ישפיע עליו לגריעותא, הנה כבר ארז"ל במשנה, שהתורה נקנית בדבוק חברים, ואף שאין הדבר שכל הלמוד יהי' בדיבוק חברים, כי לעתים תכופות הרי נדרש לעומק, כן אפ"ל מצב רוח שצ"ל הלמוד דוקא ביחידות, וכמובא עד"ז בענין דיון הסנהדרין אם הי' זוגות זוגות או כ"א בפ"ע, אבל אחכ"ז צריך להיות לו עכ"פ א' או ב' חברים שיהי' לו עמהם קביעות עתים בלימוד ומזמן לזמן ג"כ יפלפל עמהם בתורת הנגלה ובתורת החסידות, ויתייעץ עם ההנהלה והר"מ באיזה חברים לבחור.

אקוה אשר בדואר החוזר, ירגיע את רוחי ויודיעני אשר עזב את הדרך של תעניות וסגופים, ויקויים פירוש הבעש"ט עה"פ אם תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו וגו' עזב תעזוב עמו, וכמועתק הפי' ב"היום יום".

בברכת הצלחה בתורה ובעבודה ביר"ש, המחכה לבשו"ט ממנו ומהטבת בריאותו בגשמיות וברוחניות.