ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קנב

ב"ה, כ"ה מנ"א, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"ר שלמה

שי'

שלום וברכה!

... בהזדמנות זו הנני לעורר את כת"ר, שהוא הרב דבאר שבע, אשר בעיר זו ובסביבותי' נוסדו עתה כמה וכמה ישובים חדשים, וכפי הידיעות המתקבלות כאן, מצב היהדות בהם מעורר דאגה מפני כמה וכמה טעמים, וד"ל. ועל כל אחד ואחד הנמצאים בחבל הנ"ל, ובפרט על הרב מנהיג העדה, להשתדל בכל המאמצים ולעשות ככל יכלתו בענין החזקת היהדות לכל פרטי'. וידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר - "טובה פעולה אחת מאלף אנחות".

בטח גם לכת"ר ידוע עד"ז, וחזקה שליח - וכל רב מכהן פאר בעדתו, שלוחו דרחמנא הוא - עושה שליחותו. אבל כבר אמרו רז"ל, אין מזרזין אלא למזורזין, ש"מ תרתי: א) שמותר לזרז, ב) דהזירוז מביא תועלת. ולא יהא הזירוז אלא להעדפה. וידוע ההנהגה מט"ו באב ואילך, דכל המוסיף מוסיפין לו.

החותם מעין הפתיחה בברכת

שיבשר טובות מהטבת מצב

בריאות זוג' שתחי'.

ראיתי על גליונו שהוא מח"ס ברכת שלמה, ובאשר אינו בספרי' שלי, ואתענין לדעת אם אפשר להשיגו.

בחבילה בפ"ע נשלח לו הקונטרס שהו"ל לי"ב תמוז, חג הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

א'קנב

מהור"ר שלמה: טנוויצקי.