ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קנג

ב"ה, כ"ה מנ"א, תשי"א ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ח תמוז, בו מספר מצבו ובענין פזור הנפש שלו והעדר תוקף הדעת ע"ע להפסיק באמצע שיחה נאה כו' וכן בענינים שונים שלו ומבקש עצה טובה וברכה ע"ז.

הנה בכלל צריך להתייעץ בזה עם המנהל רוחני הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר שלמה חיים שי' קעסעלמאן, ובנוגע לענין פזור הנפש, הנה במשך שבועות אחדים יתרגל להתפלל מתוך הסידור, וכן בשעת הלימוד כשחושב בנגלה או בחסידות, יהי' אצלו הספר או המאמר שאודותו חושב, וכשרק יתחיל להרגיש פזור המחשבה שלו, יביט בהאותיות שבספר, אשר אותיות מאירות לפזר את החשך והבלבול וכהפירוש עה"פ ובבואה לפני המלך אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה,

כן ילמוד בע"פ התחלת פרק מ"א בתניא, ומזמן לזמן יחזור ג"כ בדבור את השורות, והנה ה' נצב עליו כו' אם עובדו כראוי,

בטח שומר השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא וכן חוזר דא"ח בע"פ מזמן לזמן וירגיל א"ע לחשוב באותיות התורה ובאותיות התהלים ובפרט בהלכו ברחוב,

מובן שכל הנ"ל צריך להיות בלי בליטות, וכידוע אשר חמץ (גאוה וישות) אסור אפי' במשהו.

בברכת הצלחה בלימודו ביר"ש.