ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קנו

ב"ה, כ"ח מנ"א, תשי"א ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מכ"ב מנ"א, בו מודיע אשר מציעים לזוגתו תחי' משרה בלונדון, וכן גם לו יש תקוה להסתדר בשם, וכן מקבל מכתבים מאוסטרליא שמציעים לו לבוא לשם, ובהדזוינט משתדלים עבורם להעתקה לארצות הברית:

הנה לדעתי כל זמן שיש ביכולתם לקרב את לבן של ישראל בצרפת ובפרט בפאריז, לאביהם שבשמים (הכוונה בזה להחזיק שם את ישיבת תו"ת וכן הת"ת) אין עליהם לזוז ממקומם, כי עבודת הקדש עליהם בכתף ישאו וידוע פי' הפשוט בזה שלא היו נושאים הכלים על בהמות ועגלות, ובנדון דידן אף שהנה"ב אין יכולה לשאת ולהבין מה זה ועל מה זה אבל מכיון שזה עבודת הקדש, הארון שולחן ומנורה כו' היינו נגלה ונסתר דתורה, ואמור שבתורה, הרי הם הם הקרובים אל הוי' ועליהם למלאות שליחותם במקום אשר לשם הביאתם הכוונה העליונה, וכח המשלח עמהם הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, ושלוחו של אדם כמותו.

מובן אשר דברי אלה מכוונים לא לבד אליו, אלא לכל אלו השייכים להנהלת תומכי תמימים בגשמיות וברוחניות. וניתנו להם הכחות להאיר את כל המדינה כולה בנר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה.

ביחד עם זה כדאי הדבר שיתחיל בהשתדלות נסיעה לאוסטרליא כיון שלפי מכתבו צריך זה להתארך זמן ארוך לפ"ע, והשי"ת יתן לו הרצון והחפץ המתאימים לרצון העליון ויחליט באופן המתאים לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

מוסג"פ קטע מההתועדות דש"ק עקב העבר.

בברכה.

נ. ב. בטח שלום לזוגתו ולכל ב"ב שי' הקטנים עם הגדולים ויודיע עד"ז בפירוש ות"ח.