ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קנח

ב"ה, א' אלול, תשי"א ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהו"ר זלמן

שמעון שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מג' ראה...

נהניתי ממה שמזכיר בסוף מכ' שעשו קביעות ברבים בלימוד שו"ע רבינו בכל יום, ובודאי יש להם לימוד ברבים בדא"ח בכל יום, ולא רק בש"ק שמזכיר במכתבו.

מטובו לפרוש בשלום כל החבורה שיחיו, והנני מסג"פ קטע משיחת ההתועדות דש"מ אלול, ובבקשה לזכות בזה את כל חבורתו שי'.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.

מה נעשה מר"ד דזכרונותיו משנות תר"פ ואילך?

א'קנח

מהו"ר זלמן שמעון: דווארקין. אגרות נוספות אליו - לעיל תשפח. א'לד.