ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קס

ב"ה, א' אלול, תשי"א ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהו"ר סעדי'

שי' שד"ר

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו מכ"ו מנ"א עם הרשימות, ועדיין מחכים להידיעה מהלשכה שקבלו הספרים.

שבע רצון הנני ממה שכותב במכ' שהגיש עוד הפעם בקשה על מכנס, ויתן השי"ת שיהי' בהצלחה מופלגה למעלה מן הטבע בטבע. וכמבואר במאמר שנדפס לי"ב תמוז.

מוסג"פ קטע מהשיחה בההתועדות דש"מ אלול, ובטח יפרסם זה באופן המתאים בחוגים היותר רחבים.

בברכת הצלחה וכוח"ט.

מ. שניאורסאהן

א'קס

מהו"ר סעדי': ליברוב. אגרות נוספות אליו - לעיל תתקב, ובהנסמן בהערות שם.

בקשה על מכנס: רשיון נסיעה בשליחות למרוקו.