ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קסז

ב"ה, ג' אלול, תשי"א ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהו"ר

שלמה שי'

שלום וברכה!

זה עתה קבלתי מכתבו מער"ח אלול, כן נודעתי ממכתבו של הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ מהור"י שי' אלמליח מהב"מ של בנו שי' ויהי רצון שכשם שהכניסוהו לבריתו של אאע"ה כך יכניסהו לתורה חופה ומעש"ט מתוך הרחבה במנוחת הנפש ומנוחת הגוף, הוא וזוג' תחי' ביחד, ויזכהו השי"ת לבשר בשו"ט תמיד כל הימים.

ת" על מה שמזכיר במכ' ששולח בימים אלו את הספרים. וכמדומה שכבר כתבתי במכ' שזהו לאו דוקא ספרי קבלה, כ"א גם ספרים בנגלה וכו'. ובטח יודע אשר הרבה ספרים נדפסו בג'רבה, וכדאי להתענין גם בהם.

בברכת רפו"ש לזוגתו תחי' ולרך הנמול שי', וכוח"ט לשנה טובה ומתוקה ולהצלחה בעבודתו בקדש,

מ. שניאורסאהן

א'קסז

מצילום האגרת. מהו"ר שלמה שי': מטוסוב. אגרות נוספות אליו - לעיל תתיח, ובהנסמן בהערות שם.