ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קצו

ב"ה, ט"ז אלול, תשי"א ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר יוסף

יהודא שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט' אלול, בו מבאר סדר היומי שלו, ומסיים בשאלה, כי מפני רגילותו להתפלל לאט לאט, הנה חסר אצלו ענין התפלה בצבור, ולפעמים גם זמן התפלה:

מענה: ידוע בזה הנהגת החסידים ולפעמים תכופות הי' זה עפ"י הוראת נשיאינו רבותינו הק', אשר בענין תפלה בצבור נהגו בשמיעת ברכו, קדושה (וקריאת התורה) בהמנין, ואח"כ התפללו במתינות ולפעמים גם באריכות, והרי ידוע ג"כ הפירוש המובא בקובץ התמים בשם האוורוטשער בן האדמו"ר הצ"צ שתפלה בציבור ענינה שמקבץ ומאחד את כל הכחות עשר כחות נפשו בענין התפלה...

בטח יתועדו בח"י אלול הבע"ל, וכן יפרסם את תוכן הקטע משיחת שבת מברכים אלול באופן המתאים.

ובהיותו גובה לטובת בית רבקה, הנה בודאי ידוע לו פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר שאמר להמשולחים והשדרי"ם, אז מען זאל קלייבען גשמיות און זייען רוחניות, ויתן השי"ת הצלחה מרובה בעבודתו כפולה זו.

בברכת כוח"ט לו ולכל ב"ב שי' לשנה טובה ומתוקה.

א'קצו

מהו"ר יוסף יהודא: חן.