ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קצח

ב"ה, ט"ז אלול, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

האברך וו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שלום דב

שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו ממוצש"ק א' אלול, ותכנו אשר משתתף בעבודת "חבר פעילי מחנה התורתי", ורואה הוא פרי טוב בעמלו, אבל כיון שהציבור החרדי באה"ק ת"ו לא נענה לקריאתם כדבעי למיעבד ובמילא כל העבודה מוטלת עליהם, וזה גורם אצלו לביטול תלמוד-תורה, ושואל האם כדאי הדבר בשבילו, או בלשונו הוא, אם מחוייב לעזוב את נפשו בעבור נפשות אחרים.

הנה נבהלתי לשאלה זו, בה בשעה שהקב"ה הצליחו ונתן לו האפשרות להציל נפשות בני ובנות ישראל מכפירה ר"ל ולעזור להם שישארו יהודים נאמנים לה' ולתורתו, שזהו רואים גם בעיני בשר ובמוחש, הנה בא יצרו ומסיתו לאמור, מי יודע אם זהו ענין ומוטב לך להתעסק בעסקים אחרים אשר אז אפשר שתשגשג בתורה וכו' וכו'.

ידוע פסק הדין בגמרא אשר מצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים מבטלים תלמוד תורה בשבילה (מועד קטן ט, ב), וידוע ג"כ מאמר הגמרא בתמורה על הפסוק עשיר ורש נפגשו מאיר עיני שניהם ה', אשר כשעשיר בתורה עוזר לרש בתורה, הרי מאיר עיני שניהם, שגם להנותן נתוסף בלימוד תורתו, שזהו הרבה יותר ממרז"ל (תענית ז, א) הרבה למדתי מרבותי ומחברי, ומתלמידי יותר מכולם, כי המאמר בתענית מספר מה שאדם לומד כפי יכלתו הוא, וכדיוק הלשון למדתי, משא"כ הבטחת רז"ל בתמורה דמאיר עיני שניהם ה', היינו ששמעתתא דבעי סייעתא דשמיא, הנה מבקשים בזה אור כפי יכולת הוי', כמובן שזהו שלא בערך.

כוונתי בזה שלא לבד שעל ידי ביטול תורתו לאיזה זמן עושה הוא כציווי התורה וכמרז"ל במו"ק הנ"ל, אלא עוד זאת שביטולה של תורה זה הוא גופא קיומא, כי על ידי זה נעשה לבו ומוחו [זכ]ים אלף פעמים ככה, אשר במעט זמן יצליח בלימודו שלא בערך.

ונראה בזה כמה גדלו דברי רז"ל במה שאמרו בשבת (קה, ב) כך הוא אומנתו של יצה"ר היום אומר לו כך וכו' עד שאומר לך עבוד עבודה-זרה, ודייק כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הלשון "כך", היינו שיצה"ר הוא ערום במאד ובא לכאו"א בטענה המתאימה לפי רוחו, אבל סוף סוף מסיתו ומביאו בגדר שיכול לומר לו לך עבוד עבודה זרה. ויעויין בקונט' הנדפס לח"י אלול שבטח כבר הגיע למחנו בענין מרז"ל זה.

אחתום מכתבי באיחולי הצלחה בעבודתו בקדש, אשר בדרך ממילא ימשיך לו הצלחה ג"כ בלימוד התורה ביראת שמים וילך הלוך וגדול בתורה ויראה גם יחד.

אתענין לדעת במה הי' אופן לימודו קודם שנכנס בעבודת חבר פעילי מחנה התורתי הנ"ל, ואם יש לו עתה שיעורים קבועים בתורת הנגלה ובתורת החסידות.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה

ומתוקה.

מוסג"פ קטע משיחת ש"ק מברכים ר"ח אלול, אשר יענין אותו.

א'קצח

מו"ה שלום דב שי': ליפשיץ.