ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קצט

ב"ה, ט"ז אלול, תשי"א ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר יוסף שי'

הכהן

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ג אלול:

ת"ח על הבשו"ט שהוטב מצב בריאות... כן יבשר בשו"ט תכה"י, ויש לעורר את...

הנ"ל להוסיף כח בשמירת השיעורים בכלל, ושיעורי חומש תהלים ותניא כתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בפרט, שזה יהי' הצנור להמשכת וקבלתו בריאות הנכונה וכל המצטרך לו בגו"ר.

מה שכותב, שמבקשים להתקבל עוד תלמידים, ואי אפשר לקבלם מפני חוסר המקום, נצטערתי במאד מאד עד"ז, ובטח ימצאו עצה שלא להשיב את פני ההורים ריקם, אלא למצוא מקום נוסף לתלמידים הנוספים.

בנוגע למ"ש בלימוד משניות מנוקד ויש בו ג"כ פירוש עברי טייטש, ושיש מערערים ע"ז, הנה כיון שיש על המשניות הסכמת הרה"ג ר' מאיר אריק ז"ל וכן הסכמת הרה"ג ר' אברהם שטיינבערג הנה חזקה על רבני ישראל שכמותם שלא הוציאו דבר שאינו מתוקן מתחת ידם, ואין אני יודע הטעם לפקפוקים בזה.

בברכת כוח"ט לשנה טובה ומתוקה ופ"ש כל החורה שיחיו.

א'קצט

מהו"ר יוסף שי': ראדאל,מונטריאל.