ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'ר

ב"ה, ט"ז אלול, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

הנהלת ישיבת עולי רוסיא בלוד

שלום וברכה!

א. במענה על הודעתם שמתכוננים לערוך בח"י אלול הבע"ל חגיגה בקשר עם פתיחת הבנינים, ומבקשים מכתב ממני, הנה כיון שאין הדבר "בכדי שיעשו" לכתוב מכתב אשלח בל"נ טלגרמה לחגיגתם, וחבל אשר לא הודיעו פרטים בזה, אם יהי' זה כינוס ארצי ואם ישתתפו בזה ג"כ באי כח מחוגים אחרים.

ב. בטח קבלו מכתבי להתחלת זמן הלימודים, וכן גם הקטע משיחת שבת מברכים ר"ח אלול. ומוסג"פ העתק קטע זה גם בלה"ק, וכדאי לפרסמם באופן המתאים בחוגים היותר רחבים.

ג. בנוגע לשאלתם בענין הנסיעות למקומות שונים של משולחים מטעם ישיבתם, וכותבים שמוגבלים בזה באיזה מדינות, הנה לא היתה כוונתי לשלול הנסיעה לאיזה מדינה שהיא, ורק, שלפי דעתי, שלתועלת הדבר הוא שיתדברו מוסדות אנ"ש השולחים משולחים - ביניהם, ואחת משתי אלו: או שיעשו מגבית משותפת, או שיסדרו זמני הנסיעה באופן כזה שלא יהי' סתירה ממוסד אחד לחברו.

ד. אעורר תשומת לבבם לחנך את הראויים בזה מתלמידי ישיבתם מבין עולי תימן באופן שיוכלו להיות בזמן קצר למחנכים ומדריכים בין אחיהם עולי תימן. ומובן אשר האריכות ע"ד גודל הנחיצות בזה וגודל התועלת שיש לקוות מהם, הוא אך למותר.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה,

מ. שניאורסאהן

א'ר

מכתבי.. הלימודים: דלעיל אגרת א'קעז. כוונתי: לעיל אגרת א'קלד.