ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רא

ב"ה, ט"ז אלול, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצצ"ב וכו'

מהור"ר חיים זוסיא שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתביו מו' מנ"א וא' אלול, והנני בא להאיר איזה נקודות בענינים אשר כבר כתבתי לו בזה מכבר, בכדי שלא יצאו בלבולים והעיקר סכסוכים בינו לבין שאר האנשים העובדים במקצועות שונים באגו"ח.

א. מובן מעצמו אשר במה שכתבתי לו בהתעוררות העבודה לנצל את כחותיו בד' אמות שלנו, היתה כוונתי להגדיל את העבודה בכל המקצועות האפשריים, מבלי לפגוע עי"ז בכבודו של אחר וגם שלא תהי' כפילה בעבודה דמקום שדי באחד.

ב. היוצא מהנ"ל, שענין הרשת ד"אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש" מקומה באותן הערים שאין שם תו"ת או אחי תמימים וכיו"ב. או גם במקומות אלו, אבל בין חוגים כאלה שאין סובלים עדיין שיתנהגו ברוחו של תומכי תמימים, היינו בלימוד חסידות בכל יום וכו', וכיון שאין נקרא המוסד בשם תומכי תמימים, אזי אי"ז מוכרח [...] כדאי ליסד מוסד שיכנס לרשת איי"ל.

הערה: המתבונן בפעולותיהם של כ"ק אדמו"ר ושל אביו כ"ק מוהרש"ב

זצוקללה"ה - נבג"מ זי"ע, הנה יראה בהתבוננות, שבה בשעה שאדמו"ר מוהרש"ב הנה בשדה החינוך היתה עיקר עבודתו בין החסידים, הרי כ"ק מו"ח אדמו"ר סלל לו דרכים חדשים בשדה החינוך, בין החוגים היותר רחבים של עמנו.

ג. בהתאם להנ"ל הנה מן הראוי שיתדבר באופן המתאים עם הנהלת אגו"ח ולהסבירם שאין הוא נכנס בגבולם של ישיבות תומכי תמימים ואחי תמימים, כי עבודתו היא רק באותם המקומות שאין ישיבות הנ"ל שם או באותם החוגים שאין הישיבות הנ"ל או ישיבות תו"א יכולות להיכנס לשם.

ד. תקותי שעפ"י הנ"ל הנה מחד גיסא יוכל לעבוד עבודתו הציבורית בעמדו בקישור ישר עמדי, ומאידך גיסא יהי' ג"כ בהתאמה לעבודת אגו"ח בכללותה, ולישיבות תומכי תמימים ותו"א בפרט, מבלי שיכנס איש בגבול רעהו, ואדרבה, יסייעו איש ביד רעהו.

ה. כיון שלעת עתה אין עדיין די אמצעים להתפתחות גדולה ביותר, כדאי שילכו מהקל אל הכבד ומהמועט אל המרובה. ובמילא רכישת מוסד אשר יכריחו תומ"י לערוך מגבית לשלם חובות וכו' וכו' אין כדאי לקחתו עתה, ובפרט שיש לקוות שבמשך הזמן תהי' רכישתו בתנאים נוחים יותר מאשר עתה.

ו. בהתאם להנ"ל אשר רשת המוסדות דאהלי יי"ל אינם קשורים בתכנית מדוקדקה כמו המוסדות תו"ת א"ת ותו"א, ולהם נכנסים כל הענינים בשדה החינוך ובלבד שיהי' על טהרת הקדש, הנה פשיטא שבתכנית רשת זו נכנס ג"כ לימוד לתלמידים המבקרים בתי ספר אחרים, אבל שיש לקוות שע"י איזה שעות שילמדו ברשתנו ישתנו מן הקצה אל הקצה בנוגע לי"ש וידיעה על דבר חסידות וכו'.

ז. דעתי בכללות, שגם אם יש באפשריותו לערוך מגביות ולאסוף סכומים נכונים, צריך לסדר המגבית באופן כזה שלא תזיק להמגביות של המוסדות האחרים דאנ"ש באה"ק ת"ו.

ח. על שאלתו בהנוגע להזרמים, הנה כיון שעד עתה מוסדות אנ"ש מקבלים תמיכה מזרם הנקרא "בין הזרמים", היינו בלתי מפלגתי, הרי אופן זה מתאים ביותר לעת עתה...

במכתבו מזכיר על דבר אירגון נשים חרדיות למען הצלת נוער העולה לא"י, אשר ארגנו זה לפני חצי שנה. בטח ידוע לו שזה מזמן שכתבתי לאגו"ח ע"ד תכנית לארגן סניף אגודת נשי חב"ד, וכדאי הי' שיתדבר עמהם אולי אפשר לאחד את שני הענינים יחד.

בטח יראה את מכתבי שכתבתי לצעירי אגו"ח, ומלבד המענה הרשמי שבודאי יכתבו לי, אבקשו להודיעני באופן בלתי רשמי על דבר כל מה שכתוב שם בפרטיות, ות"ח מראש.

בלי ספק למותר לעוררו להשתתף בכל היכולת בכל עניני עבודת צעירי אגו"ח.

... בברכת כתיבה וחתימה טובה. לשנה טובה ומתוקה.

א'רא

נדפסה בשבועון "כפר חב"ד" גליון 13 ע' 10. והושלמה ע"פ העתק המזכירות. מהור"ר חיים זוסיא: ווילימוסקי. אגרת נוספת אליו - לעיל א'פה. וראה שם לתוכן האגרת שלפנינו. שכתבתי לאגו"ח: לעיל א'סד. שכתבתי לצעירי אגו"ח: לעיל קפד.