ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רג

ב"ה, ט"ז אלול, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ צמ"ס חו"ב

עוסק בצצ"ב וכו' וכו' מהורש"י שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מעש"ק פ' עקב, ובטח בינתיים הגיעו ג"כ מכתבי עם הקונט' דרשימות על מגילת איכה. כן בעתו קבלתי מכתבו מכ"ו מנ"א, ומוסג"פ העתק מכתבי לאגו"ח. דואג אני במקצת מה שבזמן האחרון אינני שומע מהשתתפות כת"ר בעבודת אגו"ח באה"ק ת"ו, אף שאני מרגיע את רוחי כי בודאי אין זה אלא מפני ריחוק המקום.

זה מזמן ששלחו להרב הראשי הרצוג שליט"א, וכן גם לכת"ר, את הפסקי דינים שהדפסנו מחדש, ועדיין לא נתקבל אישור על הקבלה. ואינני יודע אם נאבדו הספרים בדרך או שנתעכבו דרך הילוכם.

בטח ידוע לכת"ר שזה מזמן רב שהנני עוסק עפ"י הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בהו"ל עוה"פ את השדי חמד. ות"ל אשר למרות ההוצאות העצומות שבדבר והטרחה המרובה ביותר כבר הוצאנו לאור ט' כרכים ותקותי שלאחר הימים-טובים יצא לאור גם הכרך האחרון הוא העשירי, הכולל בתוכו הצוואה של המחבר, קונטרס באר בשדה, נצחיות יוסף וכו', והעיקר מפתחות שנערכו מחדש, מפתחות ערכין, מפתחות מחברים וכו', וכשיצא לאור בל"נ יישלח לכת"ר.

מצטער אני במאד מפירוד הלבבות בין המפלגות החרדיות באה"ק ת"ו, והעיקר במה שכמה מהם מבכרים את הרווחים של המפלגה על חשבון ההפסד והיזק של היהדות החרדית בכללותה, וכו', ולכת"ר הנמצא על אתר האריכות בזה אך למותר...

שמחתי להידיעה במכתבו אשר הכרך השלישי של האנציקלופדי' כבר נמצא בכריכה, ועובד כת"ר עכשו על הכרך הרביעי. ומה מאד הייתי נהנה אם היו נמצאים בספרי' שלי כל הכרכים, אשר תועלת גדולה ביותר יש להם לכל אחד המתענין בתורתנו הק'. והאריכות בזה אך למותר, ועדיין אין בספרייתי אפי' כרך אחד.

תמה במכתבו מפני מה אין אנ"ש בפריז נוסעים לאה"ק ת"ו, וכנראה שהסיבה היא המכתבים והידיעות שמקבלים ממכיריהם וקרוביהם בכפר, כי במשך כל הזמן הרי רק אחדים בפו"מ שאלו אותי אם לנסוע לאה"ק ת"ו, וכנראה שאלה מתכוננים לעלות ארצה.

בימים אלו אחזיר לכת"ר אחד מהשני ביכלעך.

א'רג

מהורש"י: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל תתיג, ובהנסמן בהערות שם.