ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רד

ב"ה, ט"ז אלול, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, שבו העיר במ"ש בקטע השיחה של ש"מ אלול אשר ערי מקלט היו בכל מקום שהיו יהודים, הן במדבר והן "בעבר הירדן אין חו"ל", ושואל הכוונה אם עבר הירדן וחו"ל הם שני ענינים, או שעבר הירדן הוא חו"ל.

מענה:

כשיראה בהנוסח, שהוגה על ידי, הנה כתוב שם "סאיי אין מדבר, סאיי אין ארץ ישראל, סאיי אין עבר הירדן אין חוץ לארץ", ואם הי' ענין חו"ל סוג רביעי, הי' כתוב גם בזה התיבה "סאיי".

וכוונתי היא, שעבר הירדן (לגבי ארץ ישראל) היא חו"ל. ועיין בספרי פ' מסעי, וברמב"ם הלכות רוצח רפ"ח, ובכ"מ שם שלתירוץ אחד מפרש לשון הספרי שכתוב שם חו"ל, שעבר הירדן לגבי ארץ ישראל חו"ל קרי לו.

ומה שהקשה במכ' על הספרי, למה לו לרבות מהכתוב תהיינה, ערי עבר הירדן, כיון שמפורשים הם בכתוב. י"ל ע"פ המבואר בתוספתא (פ"ב. וכ"ה גם בירושלמי כמדומני, כי אינו תח"י) דמכות, שאם חרבו ערים אלו, בונים אחרים, ואם אי אפשר במקומם אז בונים גם במקום אחר, וילפינן מתיבת תהיינה, שצריכים להיות עכ"פ בעבר הירדן...

א'רד

נדפסה בלקו"ש ח"ב ע' 695. השיחה: נדפסה בלקו"ש ח"ב ע' 623. כתוב שם: כשנדפסה השיחה בהוצאה שני' והוגהה שוב פעם ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א, ובכדי שתהי' הכוונה ברורה יותר כתב "סיי אין עבר הירדן, וואס דאס איז געווען חוץ לארץ ישראל".