ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רה

ב"ה, י"ט אלול, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

וכו' מוהר"ר אשר שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו ואת כת"ר רב הסליחה אשר מפני רוב הטרדות והעבודה העמוסה לא יכולתי לענות כראוי על שני מכתביו ע"ע. ובטח בימי הרחמים והרצון האלו יסלח גם על זה.

נהניתי לקרות במכתבו פרשת הדברים איך שהשתדלו ומשתדלים גם עתה בקנין בנין בשביל הישיבה במלבורן, ואשר הצליח הוי' חפצם למצוא בנין המתאים ובלי ספק אשר במשך הזמן יהיו ג"כ כל האמצעים הדרושים להתשלום בעד הבנין, והעיקר אשר ירבה השי"ת גבולם בתלמידים טובים, וכאשר יהי' העיקר, בדרך ממילא יהי' ג"כ הטפל.

בנוגע לשאלתם ע"ד השם, הנה אם כבר קראו את השם אין לשנות, אבל אם הוא אצלם עדיין קודם ההחלטה, ונוסף על זה אשר עכ"פ במשך זמן הראשון אי אפשר יהי' לסדר את המוסד מתאים לכל הדרישות הרצויות כפי רוח אנ"ש, הרי הצעתי לקבוע את השם "אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש", אשר בכלל המוסדות חינוך שפותח אני עתה, משתדל אני, אם רק מתאים הדבר, לקראם בשם כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר מימיו אנו שותים ומפיו אנו חיים.

גודל הענין של יסוד והתפתחות ישיבה על טהרת הקדש

- אשר חומר בקודש אפילו מבתרומה, והרמז בזה ידוע, אשר תרומה זהו בעולם הבריאה, וקדש, שאמרו על זה בזוהר (ח"ג צד, ב) מלה בגרמי, הרי זה עולם האצילות, שלכן ג"כ רביעי הוא רק בקדש, וחלק המתאים בזה בתורה הוא חלק הסוד שבתורה, וכידוע אשר פרד"ס דתורה סודה וקבלה הוא בעולם האצילות -

היינו לימוד תורה מיוסד ומואר במאור שבתורה הוא פנימיות שבתורה, תורת החסידות, אין לשער ולפרט אפי' בשנים כתקונם, ובפרט בשעת חירום זו, שנתפזרו בנ"י למקומות רחוקים איש מרעהו, ונתפזרו ג"כ כחות הנפש מרוב הטרדות והדאגות באופן מבהיל לגבי שנים שעברו, ועל אכו"כ שצריך לחפש ולחתור ביגיעה עצומה אחר כל ענין המאחד, ובפרט בתורה, שאף על פי שתורה אחת לכלנו, הנה האחדות שבה נדגשת ונבלטת ביותר בפנימיות התורה. וכמו שעל פי פשוט אין שם ענין של המחלוקת והפלוגתות כל כך כמו שהוא בנגלה שבתורה, ובשרש הדברים כיון שזהו מאילנא דחיי ולא מאילנא דטוב ורע, וכמבואר באגה"ק סכ"ו, מובן ממילא דלית תמן לא קשי' ולא מחלוקת כו' (עיין שם בזוהר ובאגה"ק). ובפרט בימינו אלה דעקבתא דמשיחא, אשר קרב קץ גלותנו וביאת משיח צדקנו, הרי על אחת כמה וכמה שגדל ענין הבאת אור למקום חדש, ובפרט כשמביאים המאור מקור האור.

ואני תפלה אשר חפץ הוי' בידם יצליח, בעגלא דידן - וכמבואר במאמר שנדפס לי"ב תמוז השתא שיהי' בטבע למעלה מדרך הטבע, וילך האור הלוך ואור, עד כי לילה כיום יאיר. וכבר הובטחו מפי רז"ל, אשר כל המתעסקים בזה ובכגון זה זכות הרבים תלוי בהם להשפיע להם ברכת טוב בכל המצטרך להם ולכל אשר להם.

בפ"ש כל החבורה שי' ונא ונא מטובו למסור לכאו"א בפרט, וכיון שבחרו בכת"ר בתור שלוחם להודיעני ע"ד בשורה טובה הנ"ל, הבה ברך אשיבנו ע"י כת"ר לכל או"א מהם בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה,

מ. שניאורסאהן

מוסג"פ קטע משיחת שבת מברכים ר"ח אלול אשר בטח יפרסמנו באופן המתאים.

וחוברת ע"ד עסקנות ציבורית אשר בטח ימצא בה ענין רב.

א'רה

נדפסה בלקו"ש ח"כ ע' 595 והושלמה ע"פ צילום האגרת. מהור"ר אשר: אברמסון.

אגרות נוספות אליו - לעיל תתפא, ובהנסמן בהערות שם.