ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רו

ב"ה, י"ט אלול, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' הרב"ג

שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ מכתב מהרה"ג וכו' רפאל ברוך טולידנו ממקנאס, שבו מתחנן אשר לרגלי ההירוס שעושים החפשים במחנם וציד הנשמות וכו' במצודת העלי' לאה"ק ת"ו, אשר מקום המעבר הוא בצרפת, ולכן מבקש שנפתח מקום מקלט שם למאות ילדים שיתחנכו שם על טהרת הקדש, ומבטיח אשר מצדם מוכנים לעזור בכל האפשר וכו'.

ומטובו להודיעני מה דיבר כת"ר שי' אתו ומה דעתו בהנ"ל...

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

א'רו

הרב"ג שי': ה"ר בנימין גורודצקי, מנהל הלשכה לעזרת הפליטים באירופה. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ג תקסט, ובהנסמן בהערות שם.