ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רז

ב"ה, כ"ג אלול, תשי"א ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ צמ"ס פ"ה שלום

שמו ושלום לתורתו הוא ניהו מהו"ר שלום

שי' מרבני עי"ת קסבלנקה יע"א

שלום וברכה!

בנועם קבלתי אגרתו ומכתבו מיום [...] אלול, וברך לקחתי וברך אשיבנו אשר לקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לכת"ר וב"ב שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.

נ"ב: ת"ח על הספרים אשר כפי מכתבו שלח אלי, וכפי בקשתו שלוח לכת"ר בחבילה בפ"ע, ספר התניא, ושו"ע רבינו הזקן, וספר המאמרים קייץ ש"ת מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע וכה יתן וכה יוסיף השי"ת לקבל ספרי קדש ולשלוח ספרי קדש להגדיל תורה ולהאדירה.

מוסג"פ הקונטרס לח"י אלול העבר והעתק מכ' השייך אליו, ובטח יענין אותו במאור שבתורה הוא פנימיות התורה הנדפס בקונטרס.

א'רז

הרה"ג.. שלום: מעסאס.