ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רח

ב"ה, כ"ג אלול, תשי"א ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מיום ב' תבא, עם הפ"נ המוסגר בו, ואקראם בל"נ על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בשאלתו בענין השם - הי' מענה כ"ק מו"ח אדמו"ר שאין מתערב בזה ועל ההורים להחליט ויהי' לאורך ימים.

בקשעהמ"ט יאמר (קודם המפיל כמובן) קאפיטל למנצח יענך וכשיסיימו יאמר עוד הפעם פסוק יענך ויחשוב שירצה כאילו כיוון כל הכוונות.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולב"ב שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד. בברכה.

א'רח

קאפיטל למנצח: כשאשתו מעוברת. ראה גם לעיל אגרת א'קעו.