ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רט

ב"ה, כ"ג אלול, תשי"א ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ באמונה

כו' מהו"ר ישראל אבא שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מי"ג אלול, בו מתאר בפרטיות ע"ד מצב הישיבה בשעפארטאן, ות"ח על התאור הפרטי.

ומה ששואל בענין העתקת הישיבה למעלבורן, הנה כפי שאני מבין מתאור המצב, הנה אין מספר התלמידים מספיק בכדי שיוכלו לחלק לשני מקומות, אבל ידוע מרז"ל שאין סותרים ביהכ"נ ישן עד שנגמר בנין ביהכ"נ החדש, והוא הדין בנדון דידן.

מה ששואל בשביל הב'... שמציעים לו לקבל ע"ע משרות מלמדות בת"ת של אנשי טשעכין, הנה לדעתי מהנכון שינצלו את כחותיו בהישיבה שלנו, ואם משרה הנ"ל אינה בסתירה לזה, ז"א אשר לא תהי' טענה אח"כ למה לוקחים אותו למוסד שלנו, אזי נכון הדבר.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולב"ב שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.

א'רט

מהו"ר ישראל אבא שי': פליסקין. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ג תשדמ.