ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רי

ב"ה, כ"ג אלול, תשי"א ברוקלין.

ש"ב הרה"צ הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר

יוחנן שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מח"י אלול, חדש הרחמים, ובטח ידוע לו מספור כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר זהו יום הולדת כ"ק מורנו הבעש"ט וכ"ק אדמו"ר הזקן, והאי יומא הוא דקגרים ח"י, שמכניס חיות בחדש אלול בכל סוגי העבודה דאלול, דתשובה תורה עבודה וגמ"ח וכנרמז בר"ת אלו"ל המובא בספה"ק, א ת ל בבך ו את ל בב, א נה ל ידו ו שמתי ל ך, א יש ל רעהו ו מתנות ל אביונים, א ני ל דודי ו דודי ל י, וכמבואר בארוכה בשיחת התועדות דח"י אלול.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולב"ב שיחיו ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.

א'רי

מהו"ר יוחנן:טברסקי, האדמו"ר מרחמיסטריווקא.