ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'ריא

ב"ה, כ"ג אלול, תשי"א ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ וכו' עוסק בצ"צ

באמונה כו' מהו"ר דב יהודא שי' וכל

המשתתפים עמו ביום הבהיר ח"י אלול, ד'

עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קראתי מכתבו, בו מודיע אשר עשו התועדות ח"י אלול, וקראו שיחות הקדש מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובטח היתה ג"כ התעוררות לאהבת ישראל, אהבת התורה ואהבת השי"ת, אשר כולא חד, ונתגלה זה ע"י כ"ק מורנו הבעש"ט וכ"ק מורנו אדמו"ר הזקן בעל השו"ע והתניא, שיום ההולדת שלהם הוא ביום ח"י אלול, ויה"ר מהשי"ת שכאו"א מאתנו יגשם בפועל את כל ההחלטות הטובות בתורה ומצות.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי ברכת כתיבה וחתימה טובה לו ולב"ב שיחיו לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.

א'ריא

מהו"ר דוב יהודא: שוחאט.