ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'ריב

ב"ה, כ"ג אלול, תיש"א ברוקלין, נ. י.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר חיים שי'

שו"ב

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מי"ט אלול, ונהניתי לקרות בו ע"ד ההתועדות שסידר בח"י אלול, ומתאורו גופא יכולים לראות עד כמה כנים הם דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שבאם רק מתחילים בעבודה ופועל בטוח הוא שיפעלו, ורק צריכים לגשת אל העבודה ולא להתפעל מכמות האנשים שבתחלה, לפי שבמשך הזמן מספרם בודאי יתרבה.

בדבר שאלתו בענין קבלת משרת שו"ב, אקוה שבאם יעמוד בחוזק הראוי יפעול ההטבה ג"כ בשחיטת גסות שתהי' כדבעי, ובפרט כפי שכותב שהרב על צדו הוא, וכל זמן שלא תוקן זה הנה לדעתי לעת עתה יהי' על שחיטת עופות.

את כל אלו שמזכיר במכתבו, אזכירם בל"נ על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר, לפני ר"ה הבע"ל.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולב"ב שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.

א'ריב

מהו"ר חיים: פלאטקין, טורונטו. אגרות נוספות אליו - לעיל תתעח, ובהנסמן בהערות שם. 1) ברכות סג, ב. וראה הל' ת"ת לאדמו"ר הזקן פ"ד ס"י דמשמע דיש להשתדל שיהי' בעשרה. וכך כתב בפירוש באגרת הקדש סכ"ג. 2) בלקו"ת ר"פ נצבים. 3) רשימה נצבים ה'תש"ז.