ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'ריד

ב"ה, יום ג' דסליחות, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"י שי'

שלום וברכה!

שלוח בזה הקונטרס לר"ה הבע"ל, וכאמור בהקדמה, בודאי ישתדלו ללמדו בחבורה ובדיבוק חברים. ויהי רצון אשר, בהיות שזהו אחד מהדברים שהתורה נקנית בהם,

- וידוע הדקדוק בשינוי הלשון דברים, ולא מעלות כמו בתחלת המאמר שם - כי הם ענינים של הכנה ושפלות, ואל יאמר הלומד מה יוסיף לי חברי בלימודי, ואני כחי רב לי, ואדרבה הזולת יבלבלני וכו' וכו' -

הנה יעשה לימוד זה קנין בנפש הלומדים, שתהי' נקראת על שם שלו, תורתו, וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע: לא רק שהוא למד תורה, אלא שהתורה לימדה אותו.

סיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר: כ"ק אאמו"ר הרה"ק הנה המאמר חסידות דיום שני דר"ה הי' ממשיך באמירתו ונכנס בליל מוצאי יו"ט. והטעם - כדי להמשיך ההמשכות דארבעים ושמונה שעות דר"ה בעולם, אשר בכל הענינים יהי' נשמע (זיך הערין) ויאיר אור החסידות.

ואני בהצעתי, אשר גם כאו"א ינהוג כן לחבר שעות דר"ה והתחלת מוצאי ר"ה בלימוד החסידות, ובשביל אשר סללו לנו נשיאינו - יומשך גם לנו בכל ענינינו אור החסידות עד למטה מטה.

המברך ומתברך בכתיבה וחתימה טובה,

מנחם מענדל בן חנה

שניאורסאהן

א'ריד

כללי-פרטי. נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 367 והושלמה ע"פ צילום האגרת. בהקדמה: אגרת שלפנ"ז. הזולת יבלבלני: ראה במאמר בקונטרס פ"ט. על שם שלו: ע"ז יט, א. ועיי"ש בחדא"ג מהרש"א. לחבר שעות דר"ה והתחלת: להעיר מירושלמי יומא פ"א ה"א ושם פ"ב ה"א: מכיון שמסר יום ללילה דין. ובשביל אשר סללו: להעיר משני הפי' בתיבת בשביל (כתר שם טוב ח"ב בתחילתו פי' הבעש"ט על מרז"ל: כל העולם ניזון בשביל חנינא בני).