ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רכ

ב"ה, כ"ט אלול, תיש"א ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מי"ג אלול עם הפ"נ, אשר קראתיו ביום הבהיר ח"י אלול על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ומה שכותב במכתבו שמצטער הוא בענין בריאותו, אין לו ממה להצטער כלל וכלל, ובטח קרא בהזכרונות בארוכה ע"ד עבודת כ"ק אביו של אדמו"ר הזקן בגן ובשדה, ואין אתנו יודע בסוד הבירורים ובאיך ובאיזה ענין ואופן עלינו להשלים את הכוונה העליונה, ועל אבינו שבשמים נשען אשר ינחנו בדרך הטובה לטוב לנו בטוב הנראה ונגלה בגשמיות וברוחניות.

נהניתי לקרות במכתבו מהשתדלותו בהחזקת היהדות של... וגם את שמותיהם הזכרתי על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר, ואקוה אשר תקל עליו עתה ההשתדלות עמהם; וכהבטחת רז"ל (תמורה ט"ו ע"א) עשיר ורש נפגשו מאיר עיני שניהם כו' הרי כיון שמשפיע עליהם וכיו"ב ביהדות ותורה ומצות, הנה יאיר גם עיניו ה' להצליח לו בלימוד הנגלה והחסידות ובשאר עניניו.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכת הצלחה בלימודיו ובשאר עניניו.