ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רכא

ב"ה, כ"ט אלול, תיש"א ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו עם הפ"נ המוסגר בו, ואקרא את הפ"נ - בל"נ - על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לפני ר"ה הבע"ל.

בנוגע לשאלתו אם לבקר את אה"ק ת"ו אחר חג הסוכות הבע"ל, אסתפק מה מקום לזה בשנת השמיטה וכו'?

אתענין לדעת מהנעשה עם בנו שי' בהמשך להדברים שנדברנו יחד כשהי' כת"ר עמו כאן זה מזמן.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולב"ב שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.