ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רכב

ב"ה, שלהי אלול, תיש"א, ברוקלין נ. י.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' וכו'

מהור"ש שי' הלוי

שלום וברכה!

לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד, הצלחה רבה בתלמידיו בהשפעת תורה ביראת שמים, ורוב נחת חסידותי מכל יו"ח שיחיו - מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

א'רכב

מצילום כתי"ק. מהור"ש: לויטין.