ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רכג

ב"ה, שלהי אלול, תיש"א

שלום וברכה!

נתקבל מכ' פ"נ שלו. ולקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכת הצלחה בלימודים ביראת שמים,

מ. שניאורסאהן

* * *

בשאלתו בענין הנסיעה לכאן - לדעתי אם הביאתו ההשגחה העליונה להאיר אור הדא"ח באווסטראליע יעבוד בזה עכ"פ במקצת. ואח"כ יחפש "געשמאקע" עבודות.

ומה שמסופק אם הזולת נוגע לו באמת ולכן אולי יפסיק מהעבודה בזה - ח"ו. וידוע שצדקה אפילו שלא לשמה מחי' את העני, ואפילו כשלא מתכוון וכו'.

* * *

מה שהעיר אשר בתניא פמ"ו מביא ראי' כי הקב"ה בעצמו ירד למצרים ממה שנאמר וארד להצילו ולא כמוש"כ בעל ההגדה ממש"כ ועברתי בארץ מצרים וגו'.

הנה מש"כ התניא הוא ע"פ דרז"ל בשמו"ר פל"ב, ח, ובפסיקתא חדתא (נדפס בבית המדרש ח"ו): ומרוב אהבתם שחבבם ירד הוא בעצמו להצילם ממצרים כו', משא"כ בלימוד בעל ההגדה אשר י"ל שזהו מפני טומאת מצרים לא הי' באפשר למלאך לירד (ולא מפני חיבת ישראל) וכמוש"כ בלקוטי תורה צו (יב, ג), ובתניא עיקר כוונתו להדגיש חיבת ישראל, ובהגדה - לשלול מלאך כו' אחר (עיי"ש בלקו"ת) ולכן כאו"א הביא הכתוב המפרש ענינו ביחוד.

א'רכג

כללי-פרטי. בשאלתו.. מתכוון וכו': חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ג ע' 471 וחלקה שם ע' 547.

מה שהעיר.. ביחוד: נדפסה בקובץ יגדיל תורה ירות"ו גליון יב ע' 15 ובהגש"פ עם לקוטי טעמים מנהגים וביאורים (קה"ת תשמ"ז ע' קנו).