ספריית חב"ד ליובאוויטש

כרך ד

תשסו

ב"ה, ערב ר"ה, ה'תשי"א

הוו"ח אי"א נו"מ מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

מאשר אני בתודה את קבלת מברק הברכה מכמ"ע וכל המברך יתברך בכל הצריך לו בגשמיות וברוחניות.

אף שבפרטות שונים הם התפקידים המוטלים על שרים, חיילים והעם כולו, אבל בעת הכתרת המלך הצד השוה בכולם הוא, אשר כולם מקבלים הם עליהם עול מלכות ועל ידי זה מתקשרים העם והמלך ביחס המלכות, אף שבעצם אין כל ערך ביניהם, וביחוד בנדו"ד בענין ראש השנה, שאז אומר הקב"ה לעמו [ת] מליכוני עליכם.

וכמו שהגוף בריא הוא, רק אם הקישור שלו עם הראש בשלימות הוא - כך השנה "בריאה" רק כאשר הקישור שלה עם ראשה בריא.

ז.א. אשר ההחלטות שמקבלים ע"ע בר"ה מתוך קבלת עול אף שאין השכל מסכים, מביאים אותן לפועל במשך השנה.

ומעלת חסיד בזה הוא - חסיד מאיזה סוג שיהי': פולני חבד"י מגאליצי' וכו' - שגם ענין של קבלת עול עושה הוא בשמחה, ובמילא העבודה נעשית בשלימותה.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

הרב מנחם שניאורסאהן

מהו סו"ס מצב חינוך הנוער העולה? ואיזה הם דרכי השלום לשפר אותו?

תשסו

רוב האגרות שבכרך זה הן מהעתק המזכירות, ולא נסמן אלא א"כ מקורו אחר, או שנדפסה כבר. מו"ה משה: פרגר. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ג אגרת תרכו. מצב חנוך הנער העולה: ראה לעיל שם. 1) ראה קונטרס העבודה ספ"ה. 2) אגרת התשובה ספ"י.

3) רמב"ם הל' תשובה פ"ב ה"ז. 4) ראה בכ"ז לקו"ת ר"פ האזינו. ד"ה דרשו הוי' תרצ"א (קונטרס יו"ד). אגה"ת פ"ח ואילך. 5) ראה לקו"ת ר"פ נצבים. ושם דרושים לר"ה רד"ה והי' גו' בשופר גדול.